Blockchain2john

Извлечь хэши кошельков Blockchain.info v1, v2, v3 (1.1 GB max)